Secure Thailand Cyberspace with Cyber Intelligence: MHCon conference 2017

26/04/2018 11:28

งาน MHCon2017 งานสัมนาด้านไซเบอร์ที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุด สำหรับปี 2017 ที่ผ่านมา งานถูกจัดขึ้นภายใต้ธีม "Secure Thailand Cyberspace with Cyber Threat Intelligence" โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ระดับโลกมาร่วมแบ่งปันความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางด้าน Cybersecurity 

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และ RSA ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสัมนา MHCon2017