Step up database performance and Security for digital transformation

26/04/2018 14:58

การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของ Digital Transformation  ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน และดำเนินธุรกิจ 
เบย์ คอมพิวติ้ง ร่วมกับ Nutanix ,Imperva และ Gemalto นำเสนอโซลูชั่นในหัวข้อ" Step Up Database performance and  Security for digital transformation" เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว คล่องตัวและความปลอดภัยที่เป็นองค์ประกอบที่กระทบต่อความสำเร็จในธุรกิจในยุคปัจจุบัน