บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ (Call Center) ผลิตภัณฑ์ของ Mitel เพื่อช่วยรับเรื่องและประสานงานกับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี

02/10/2019 23:15

จากสถานการ์ณนำ้ท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยได้ส่งทีมเข้าไปช่วยติดตั้งระบบโทรศัพท์ (Call Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ รวมถึงประสานงานให้กับทุกภาคส่วน รีบดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบนำ้ท่วมได้อย่างรวดเร็ว